Na poli Symbolických námluv dobojováno jest!

ENGLISH BELLOW!

 

Já vím ...

Asi by bylo zbytečné znovu opakovat ono stokrát vyřčené... a to, že SYMBOLIC je ve své podstatě jen prachobyčejným vyústěním naší sobeckosti ve smyslu plnění si těch nejtajnějších hudebních snů. Popsal jsem toho na toto téma stohy... a víte co? BUDU o tom psát i nadále, protože ona sobecká jízda po snech i nadále POKRAČUJE!!!  Ano, ANO a ještě jednou ANO!!!

Cíl, se kterým jsme ve své poblázněné naivitě v roce 2016 zakládali SYMBOLIC byl vytvořit rodinný festival, na kterém budou hrát kapely, které milujeme, ale NIKDO je sem nechce vozit. Byl to risk (logicky si totiž položíte otázku "proč je sem nikdo nevozí"?), ale... jelikož jsem vždycky radši seděl v hospodě s těma "odstrčenejma" v rohu, v jídelně si radši než řízek dal nudle s mákem a pídil se po hudbě, kterou jste opravdu nenašli na tolik oblíbených polských originálkách, je to vlastně celý... tak nějak logický.

Jsme nesmírně pyšní na to, že jsme na našem podiu mohli za těch posledních pár let přivítat kapely, KTERÉ v české kotlině NIKDY nehráli (a že jich už opravdu není málo). Upřímně, je stále těžší sestavovat line-up, na který bychom mohli být hrdí a který by splňoval TO, proč jsme se před lety do tohoto šíleného podniku pustili. 

Na rovinu říkám, že celé léto a podzim tohoto roku byl pro mě ve znamení až bolestivé křečovitosti. CHCI dostát našemu jménu - CHCI a MUSÍM. A... POVEDLO SE. Na konci srpna jsme s velkou úlevou oznámili švédské IN PAIN, kteří na scéně působí od roku 1992 a NIKDY k nám ještě nezavítali... ale já chtěl VÍC, chtěl jsem headlinera, ze kterého si vy i já sedneme na zadek.

No a... my ho našli, přesvědčili a dohodli se. Uffffffffffff... dámy a pánové, přivítejte kapelu, která posledních jednatřicet let (první dva roky ještě pod jiným názvem) definuje ranek melodického švédského Death Metalu. Tato kapela NIKDY nevystoupila jinde než doma ve Švédsku - žádný koncert navrch neodehrála za posledních 28 let. První návratový si kluci odbyli ani ne před měsícem ve Švédském Umea... tohle je opravdu sen...

SEN o tom, že mezi námi na Třídvorském koupališti přivítáme Švédské GATES OF ISHTAR. Nemám slov a... prostě nemám slov. Děkuji Duzl (která coby vyjednavač mezi mými tužbami, zarputilostí a realitou) opět odvedla skvělou práci. Přineslo to ovoce - ovoce z nejsladších.

Přemýšlím jestli GATES OF ISHTAR někdy vyšli na těch polských originálkách... :-) ... pokud jí vlastníte, dejte mi o tom vědět, ať mám klidnější spaní...

Díky za dnešní pozornost, DEJVY (05.12.2023)

 

 

Bands courtship is over

I know...

I guess it would be pointless to repeat what I've said a hundred times... and that SYMBOLIC is, in its essence, just a mere outgrowth of our selfishness in the sense of fulfilling our most secret musical dreams. I've written heaps on this theme ... and you know what? I WILL continue to write about it, because the "selfish" dream ride continues!!!!!! ... Yes, YES and YES again!!!

The goal with which we, in our infatuated naivety, founded SYMBOLIC in 2016 was to create a family festival featuring bands we love, but NO ONE is booking them here. It was a risk (because logically, you ask yourself "why doesn't anyone bring them here?"), but ... since I've always preferred to sit in the pub with those "outcasts" in the corner, eat noodles with poppy seeds in the dining room rather than steak, and search for music you really couldn't find on the much-loved Polish originals, it's actually all ... kind of logical.

We're extremely proud to have been able to welcome bands on our stage that NEVER played in the Czech Republic (and there really aren't many of them anymore) for the past few years. Honestly, it's getting harder and harder to put together a line-up that we can be proud of and that fulfills WHY we started this crazy idea all those years ago. 

To be honest, the whole summer and autumn of this year has been marked by painful cramping for me. I WANT to uphold our name - I WANT and MUST.  And ... IT HAPPENED. At the end of August, it was with great relief that we announced Sweden's IN PAIN, who have been on the scene since 1992 and have NEVER visited us ... but I wanted MORE, I wanted a headliner that would make me... sit on my ass.

And ... we found him and made a deal. Uffffffffff ... ladies and gentlemen - welcome to the band that for the last thirty-one years (the first two years still under a different name) has defined the early days of melodic Swedish Death Metal. This band has NEVER performed anywhere else but their home in Sweden - no gigs have been played in the last 28 years. The first comeback was less than a month ago in Umea, Sweden ... this is truly a dream ...

A dream of welcoming Sweden's GATES OF ISHTAR among us at the Tři Dvory. I have no words and ... I just really have no words. Thank you to Duzl (who as a negotiator between my desires, stubbornness and reality) did a great job again. It has borne fruit - the sweetest fruit.

I wonder if GATES OF ISHTAR ever came out on those Polish originals... :-) ... if you own it, let me know so I can sleep better ...

Thanks for your attention, DEJVY (05.12.2023)

 

back-to-the-symbolic-2024_1

Zpět do obchodu